TÜRKİYE CUMHURİYETİ TAPU SENEDİ

Karahisar-ı Sahib/Afyonkarahisar, 23x41cm